Kúpna zmluva

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

 

 

predávajúci:                  Ing. Jana Tavarová
bytom:                            Púchovská 12, 821 05 Bratislava
rodné číslo:                   123456/7890
dátum narodenia:        12. 03. 1960
                                         štátna občianka SR 

(ďalej len „predávajúca“)

a

kupujúci:                         Michal Bukovský
bytom:                             Nová 85, 811 03 Bratislava
rodné číslo:                   123456/2589
dátum narodenia:         12. 08. 1958
                                         štátny občan SR


 

(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcou ďalej len „zmluvné strany“)

 

 

Článok l

Predmet zmluvy

 

1)      Predmetom zmluvy je prevod:

          – vlastníctva garážového boxu č. 223 nachádzajúceho sa na 1. poschodí stavby súpisné číslo

          2583 postavenej na parcele číslo 1669/26 na ulici Baltská v k. ú. Podunajské Biskupice,

          – spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve garážového

          objektu o veľkosti 1/253.

 

2)      Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 sú zapísané na liste vlastníctva č. 1301 pre obec Bratislava,

         mestská časť Podunajské Biskupice, k. ú. Podunajské Biskupice, Katastrálnym úradom v

         Bratislave, Správou katastra Bratislava II (ďalej len „nehnuteľnosti“).

 

3)      Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 sú vo výlučnom vlastníctve predávajúcej.

 


Článok II

 

Popis a rozloha garážového boxu

 

Prevádzaný garážový box č. 223 pozostáva z jednej miestnosti. Vlastníctvo nebytového priestoru je ohraničené vstupnými dverami. Súčasťou garážového boxu je jeho vnútorné vybavenie, elektrická zásuvka na 220 V. Celková výmera podlahovej plochy garážového boxu je 15,86 m2.

 

 

Článok III

 

Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva

 

1)      S vlastníctvom garáže je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a

         príslušenstva.

 

2)      Spoločnými časťami sú: základy, strecha, obvodové múry, priečelie vchodu, schodištia,

         chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

 

3)      Spoločnými zariadeniami sú: bleskozvod, rozvodňa, sklad, vodovodné, teplovodné, kanalizačné

          a elektrické prípojky, požiarny vodovod, vjazdy, hala a vstup.

 

4)      Príslušenstvom objektu je kanalizačná a vodovodná šachta.

 

5)      Predávajúca prevádza na kupujúceho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a

          spoločných zariadeniach objektu a príslušenstve, ktorého veľkosť je 1/253.

 


Článok IV

 

Technický stav garáže a objektu

 

1)      Predávajúca vyhlasuje, že jej nie sú známe také vady a poškodenia garážového boxu, jeho

          vybavenie, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva objektu, na ktoré by mala

          kupujúceho osobitne upozorniť.

 

2)      Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy sa oboznámil so stavom garážového boxu,

          jeho vybavením, so stavom spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva objektu a v

         tomto stave ho preberá a kupuje.

 


Článok V

 

Úprava práv k pozemku

 

Predmetom tejto kúpy nie je pozemok – parcela číslo 1669/26.

 


Článok VI

 

Cena garážového boxu

 

Predávajúci predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v článku l zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu 10.000,– EUR, ktorú predávajúca prevzala v hotovosti od kupujúceho pri podpise tejto zmluvy.

 

Článok VII

 

Správa objektu

 

Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 5 zák. č. 182/1993 Z. z. pristupuje k zmluve o výkone správy a zaväzuje sa prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti ich spoluvlastníckeho podielu.

 

 

Článok VIII.

 

Nadobudnutie vlastníctva

 

Zmluvné strany sú si vedomé, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nadobudne kupujúci až dňom právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu v Bratislave, Správa katastra Bratislava II o povolení vkladu a že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané.

 

 

Článok IX.

 

Osobitné ustanovenia

 

1)      Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri budú predložené na

         Katastrálnom úrade v Bratislave Správe katastra Bratislava II.

 

2)      Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, zmluvu uzatvorili na

         základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných

         podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu podpisujú.

 


V Bratislave dňa 11.06.2009

                       Ing. Jana Tavarová
                             predávajúca

                                                                                                                            Michal Bukovský
                                                                                                                                   kupujúci 

Prihlásenie