Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

 

Ja dolupodpísaný, Ján Vážny, narodený 20.07.1980, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava,

 

týmto

 

č e s t n e  p r e h l a s u j e m,

 

že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol presné, pravdivé a úplné údaje.Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

 V Bratislave, dňa 20.05.2010

vlastnoručný podpis
Ján Vážny

Prihlásenie