Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

 

 

Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

 

(ďalej len ako “darca”)

 

a

 

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/1230

 

(ďalej len ako “obdarovaný”)

 

 

uzatvorili dňa 01.03.2010 túto DAROVACIU ZMLUVU

 

Článok I.

1.     Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemok a stavba nachádzajúcich sa v

        katastrálnom území Bratislava, Ružinov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Správou

        katastra Bratislava, katastrálnym úradom Bratislava 2, na liste vlastníctva č. 1258, a to (presná

       špecifikácia podľa listu vlastníctva):

       - pozemok na parcele č. 1235 o výmere v častiach: 200 m2 – zastavané plochy a nádvoria,

       50 m2 – záhrady

       - stavba na parcele č. 1234 so súpisným číslom 15/258 – rodinný dom.

 

Článok II.

 

1.    Darca touto zmluvou daruje bezodplatne obdarovanému nehnuteľnosti špecifikované v čl. I tejto

       zmluvy, pričom obdarovaný dar prijíma.


2.    Darca vyhlasuje, že na darovanom pozemku a stavbe neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani

       iné právne povinnosti. Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k pozemkom a stavbe

       uvedeným v článku I. tejto zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností

       vedenom Správou katastra Bratislava.


3.    Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru podľa v prípade, že sa

        k nemu obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.


Článok III.

1.     Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch.


2.     Táto zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Práva a

         povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami

         Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.


3.      Dodatky a zmeny tejto zmluvy je možné robiť len v písomnej forme.


4.      Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.


5.      Zmluvné strany týmto vzájomne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že uzavretie zmluvy

         riadne zvážili, celý text zmluvy prečítali a pochopili a že zmluvu uzavierajú skutočne podľa svojej

         vôle. Rovnako prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť

        neplatnosť zmluvy, zmluvu urobiť neúčinnou voči tretím osobám a zmariť jej účel.

 

V Bratislave dňa 01.03.2010

 

                                Ján Vážny
                                    darca

 

                                                                                                                        Miroslav Pekný
                                                                                                                          obdarovaný 

Prihlásenie