Kúpna zmluva na pozemok

Kúpna zmluva na pozemok

 

podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

 

Zmluvné strany:

 

Predávajúci:                      Ján Mladý
                                           narodený 15. augusta 1950, r. č.: 123658/8969
                                           trvale bytom Nábrežná 22, 879 56 Bratislava
                                           Štátna príslušnosť: Slovenská republika
                                           stav: ženatý


a

 

Kupujúci:                           Natália Múdra, rodená Belišová
                                          narodená 2. marca 1960, r. č.: 123456/7896 

                                          trvale bytom Baštová ulica 3, Komárno 945 01
                                          Štátna príslušnosť: Slovenská republika
                                          stav: vydatá

 

v nasledovnom znení:

 

Článok 1
Predmet a účel zmluvy

 

1.      Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1

         bod 2 tejto zmluvy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho. Predávajúci predáva a

         kupujúci kupuje nasledovné nehnuteľnosti:

         o pozemok parcelné číslo 123/5 vo výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy a

         nádvoria, zapísaný na LV č. 986, katastrálne územie Staré Mesto, obec: Bratislava- Staré

         Mesto, okres Bratislava I,

         o pozemok parcelné číslo 122/1 vo výmere 250 m2, druh pozemku: záhrady, zapísaný na

         LV č. 563, katastrálne územie Staré Mesto, obec: Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I,


2.      Predávajúci prevádza zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v čl.1 bod 1

         tejto zmluvy na kupujúceho za odplatu podľa čl.2 tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci za odplatu

         nadobúda nehnuteľnosti uvedené v čl.1 bod 1 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva.

 


Článok 2
Kúpna cena a jej splatnosť

 

1.      Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

         uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy vo výške 33 000,- EUR (slovom tridsaťtritisíc eur.)

2.      Kúpna cena bude zaplatená tak, že kupujúci vloží ku dňu podpisu tejto zmluvy celú sumu

         kúpnej ceny na účet vinkulovaný v banke v prospech predávajúceho. Z tohto vinkulovaného

         účtu bude táto celá suma kúpnej ceny prevedená bezodkladne na účet predávajúceho

         následne po tom, čo bude banke zo strany predávajúceho alebo kupujúceho preukázané

         právoplatné rozhodnutie príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu všetkých

         nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy a výpis z listu vlastníctva k

         nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy, na ktorom bude ako vlastník ku

          všetkým nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy uvedený kupujúci.

 


Článok 3
Vyhlásenia zmluvných strán.

 

1.      Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom nehnuteľností uvedeným v čl.1 bod 1 tejto

         zmluvy a prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach v čl. 1 bod 1 neviaznu žiadne dlhy,

         vecné bremená ani iné ťarchy.


2.      Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach v čl. 1 bod 1 nie je ani nebolo

         začaté žiadne súdne, exekučné alebo iné správne konanie, ktoré sa týka prevádzaných

         nehnuteľností, alebo ich častí, a že voči uvedeným nehnuteľnostiam ani neexistujú žiadne

         práva tretích osôb, ktoré môžu priamo, alebo nepriamo postihovať predmetné nehnuteľnosti

         alebo prevod vlastníckeho práva k nim.


3.      Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťami v čl. 1 bod 1 nie sú zviazané žiadne nedoplatky

         ako daň z nehnuteľnosti a podobne.

4.      V prípade nepravdivých prehlásení predávajúceho podľa tohto článku 3, zodpovedá

         predávajúci za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne kupujúcemu.

 


Článok 4
Ostatné dojednania

 

1.      Predávajúci sa zaväzuje, že prevádzané nehnuteľnosti fyzicky odovzdá kupujúcemu do 3 dní

         od právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu všetkých

         nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy, na základe ktorého sa stane kupujúci

         vlastníkom všetkých nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy a bude zapísaný ako

         vlastník v liste vlastníctva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy. Ďalej

         predávajúci prehlasuje, že veci zanechané po tomto termíne na pozemkoch a stavbe

         prevádzaných nehnuteľností môže kupujúci považovať za veci opustené a môže s nimi naložiť

         podľa Občianskeho zákonníka.


2.      Poplatky vyplývajúce z vypracovania zmlúv a podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva k

         prevádzaným nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho, ako aj náklady spojené s

         vinkulovaním kúpnej ceny v prospech predávajúceho v banke podľa čl. 2 bod 2 tejto zmluvy

         hradí predávajúci.

 

3.      Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodov na strane predávajúceho nedôjde k vkladu

         vlastníckeho práva v prospech kupujúceho alebo nebude tento návrh povolený z dôvodu

         neodstrániteľnej prekážky vyskytujúcej sa na strane predávajúceho, má kupujúci právo

         odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a suma kúpnej ceny vinkulovaná v banke v prospech

         predávajúceho podľa čl. 2 bod 2 tejto zmluvy bude prevedená v celosti na účet kupujúceho a

         predávajúci sa zaväzuje k akejkoľvek potrebnej súčinnosti na realizáciu tohto prevodu.

 

 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 

1.      Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy o prevode

         vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu

         porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju  

         vlastnoručne podpisujú.

 

2.      Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné,

         jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená

         a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.

 

3.      Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

         Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží pri podpise každá

         zo zmluvných strán a po povolení vkladu obdrží po jednom každá zmluvná strana a ostatné sú

         pre potreby príslušných úradov.

 

4.      Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch

         zmluvných strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými

         ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov v platnom znení.

 


V Bratislave, dňa 13. augusta 2010

 

                  ......................
                    Ján Mladý
                  (predávajúci)                                                                                 ......................

                                                                                                                         Natália Múdra
                                                                                                                             (kupujúci) 

Prihlásenie