Návrh na vklad do katastra nehnutelnosti

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

 

 

Katastrálny úrad v Bratislave
Správa katastra hlavné mesta Bratislava
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

 

 

 

Návrh na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu

 

Navrhovatelia:

 

1.Predávajúci:           Ján Vážny
                                      Nábrežná 14
                                      841 01 Bratislava
                                      r.č. 123456/7890

 

2.Kupujúci:                Miroslav Pekný
                                     Prievozská 25
                                     852 02 Bratislava
                                     r.č. 987654/3210

 

1.        Navrhovatelia ako účastníci kúpnej zmluvy zo dňa 15.05.2010 predkladáme túto v 5-tich

           vyhotoveniach spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva.


2.       Kúpna zmluva sa dotýka nehnuteľností v katastrálnom území Bratislava III. - Rača, zapísaných

          na LV č. 12345/12 ako:

          parcela číslo 98765/01 o výmere 210 m2.

          Predávajúci predáva uvedenú nehnuteľnosť za dohodnutú cenu 200 000,- EUR.

 

3.      Účastníci tejto zmluvy vyhlasujeme, že sme túto uzatvorili na základe slobodne, vážne a

         zrozumiteľne prejavenej vôle, v predpísanej písomnej forme.

 


V Bratislave, dňa 25.05.2010.

 

                            Ján Vážny

                            predávajúci

                                                                                         

 

                                                                                                                          Miroslav Pekný
                                                                                                                                kupujúci

 

 

 

Prílohy:      Kúpna zmluva
                  Znalecký posudok 

Prihlásenie