Splnomocnenie

Splnomocnenie

 

Ja dolu podpísaný/á/:                         Ján Vážny
                                                           trvalým bydliskom: Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
                                                           číslo OP: SR 123456
                                                           dátum narodenia: 25. 3. 1965
                                                           rodné číslo: 123456/2589

 

týmto splnomocňujem:                       Miroslava Pekného
                                                           trvalým bydliskom: Prievozská 15, 842 05 Bratislava
                                                           číslo OP: SF 987654
                                                           dátum narodenia: 2.12.1968
                                                           rodné číslo: 987654/3214


k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

 

druh:                            osobné vozidlo
typ:                              Škoda Felicia EFF 613
číslo motora:                781.136 M
číslo karosérie:            TMBEFF613X0107950
ŠPZ:                             BA128EA
farba:                           zelená
V Bratislave dňa 10.03.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

 

PLNÁ MOC

 

udelená podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Ja, dolu podpísaný Ján Vážny, bytom Nábrežná 25, 841 01 Bratislava, vlastník bytu č. 4 na Nábrežnej ul. č. 25, 841 01 Bratislava , súpisné číslo 1400 (ďalej len splnomocniteľ ), svojim úradne overeným podpisom

týmto splnomocňujem splnomocnenca:

 

                                  p. Miroslava Pekného
dátum narodenia:     25.3.1965
adresa:                     Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
č. OP:                        SG 123456
 


aby ma zastupoval na schôdzi vlastníkov bytového domu Nábrežná ul. 25, 841 01 Bratislava (ďalej len bytového domu ) konanej dňa 10.3.2010 a v mojom mene hlasoval o:

 

1.      podaní žiadosti na komplexnú obnovu a zateplenie bytového domu formou úveru poskytnutého

         komerčnou bankou

2.     výbere komisie, ktorá bude zvolená za účelom finálneho výberu komerčnej banky na základe

        cenových ponúk, v ktorej bude podaná žiadosť

3.     navrhnutých riešeniach ohľadne neplatičov v BD Nábrežná 25

4.     všetkých uzneseniach prerokovaných na schôdzi dňa 10.3.2010Splnomocnenec Miroslav Pekný uvedené splnomocnenie prijíma.

V Bratislave dňa 1.03.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ 

Prihlásenie