Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

 

uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

 

 

Povinný:                     Ján Vážny
                                     Nábrežná 14
                                     841 01 Bratislava
                                     r.č. 123456/7890
                                     štátna príslušnosť: SR
                                     rodinný stav: slobodný

 

(ďalej len „povinný z vecného bremena“)

 

a


Oprávnený:               Miroslav Pekný
                                    Prievozská 25
                                    852 02 Bratislava
                                    r.č. 987654/3210
                                    štátna príslušnosť: SR
                                    rodinný stav: ženatý

 

(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)
sa dohodli na uzavretí tejto
Zmluvy o zriadení vecného bremena
(ďalej len „zmluva“)

 

 

Článok I.
Východiská zmluvy

 

1.      Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:

         a) pozemku parcelné číslo 123/45, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 120 m²,

         b) pozemku parcelné číslo 987/65, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 50 m²,

         ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 123456A/12A, pre obec:

         Bratislava, katastrálne územie Bratislava I. Staré mesto, na Katastrálnom úrade v Bratislave,

         Správa katastra Bratislava (ďalej len „nehnuteľnosť“). List vlastníctva číslo 123456A/12A

         uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha 

         číslo 1.


2.      Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo

         100/10B, druh pozemku: záhrada o výmere 80 m², ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na

          liste vlastníctva číslo 100/10, pre obec: Bratislava, katastrálne územie Bratislava I. Staré

          mesto, na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava (ďalej len „pozemok“).

          List vlastníctva číslo 100/10 uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto

          zmluvy ako jej príloha číslo 2.

 


Článok II.
Predmet zmluvy

 

1.      Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech pozemku, vlastníkom

         ktorého je oprávnený z vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez

         nehnuteľnosť, a to v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode II. 2.

         tejto zmluvy (ďalej len „vecné bremeno“), to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.


2.      Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne číslo 123456/78, ktorý je

          vypracovaný Ing. Jurajom Nemcom dňa 02.06.2010 a overený Katastrálnym úradom v

          Bratislave, Správou katastra Bratislava dňa 03.06.2010 pod číslom 123. Geometrický plán

          uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 3.


3.      Oprávnený z vecného bremena podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so zriadením

         vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, ktorý je uvedený v ods. 2 tohto

         článku a súčasne sa zaväzuje podľa miery spoluužívania pozemku, ktorého vlastníkom je

         povinný z vecného bremena, znášať primerane náklady na zachovanie, údržbu a opravy tohto

         pozemku.


4.      Povinný z vecného bremena sa zaväzuje trpieť právo oprávneného z vecného bremena a

         umožniť využívanie vecného bremena aj osobám, ktoré z vôle oprávneného z vecného bremena

         a s jeho súhlasom užívajú pozemok oprávneného z vecného bremena.


5.      Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z vecného bremena dohodnutého

         touto zmluvou a spojené s vlastníctvom nehnuteľností, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, v

         prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na

         jej nadobúdateľa.

 


Článok III.
Odplata a náklady na zachovanie a opravy

 

1.      Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

 

2.      Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti, ako aj prípadné

         náklady na jej zachovanie a opravy bude znášať výlučne oprávnený z vecného bremena.

 


Článok IV.
Ostatné ustanovenia

 

1.      Zmluvné strany berú na vedomie, že vecné bremeno vznikne a oprávnený z vecného bremena

         nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu až vkladom do katastra nehnuteľností.

 

2.      Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného

         bremena.

 

3.      Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky spojené s vkladom vecného bremena do

         katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.

 


Článok V.
Záverečné ustanovenia

 

1.      Táto zmluva sa stáva účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

 

2.      Túto zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme

         písomných dodatkov k tejto zmluve.

 

3.      Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre

         povinného z vecného bremena a oprávneného z vecného bremena a päť rovnopisov sú určené

         pre Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Bratislava .

 

4.      Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola

         uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú

         a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

 


Prílohy:              č. 1 – LV č. 123456A/12A
                           č. 2 – LV č. 100/10
                           č. 3 geometrický plán č. 123456/78

 


V Bratislave, dňa 14.06.2010

 

 

                                Ján Vážny
                 povinný z vecného bremena

                                                                                                                         Miroslav Pekný
                                                                                                           oprávnený z vecného bremena 

Prihlásenie