Základné informácie o kurze

Cieľ vzdelávacej aktivity: získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení. Výučba je zameraná na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania mediátora.
- Účastníkom kurzu, môže byť každý, kto má záujem si otvoriť mediačnú kanceláriu a tým rozšíriť rady 
tých, ktorí prispievajú k filozofii zavedenia inštitútu mediácie do praxe na riešenie konfliktov mimosúdnou cestou.
- Požadované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
- Absolventom bude vydané Osvedčenie, ktoré je podkladom pre zápis do registra mediátorov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Dňom zápisu do registra mediátorov je osoba podnikateľom podľa osobitného zákona.

Výučba a skúška

- Učebné texty schválené ministerstvom a doplnené o príklady a znalosti lektorov.
- Metódy vyučovania: účastník obdrží prístupové heslo k materiálom a zúčastí sa prednášok ( výučba je iba prezenčná 200 hod./ 45 min. ). Súčasťou výučby sú  praktické cvičenia ako prípadové štúdie, praktická simulácia vedenia mediačného konania, riešenie konfliktov, tréning interpersonálnej komunikácie a spisovanie zmlúv. Na konci absolvuje písomný test. Počas štúdia sú lektori k dispozícii na konzultácie na e-mailovej adrese,  alebo telefonicky. Prednášky prebiehajú aj cez víkend.
- Rozsah odbornej prípravy: 200 hod./ 45min.
- Výučba prebieha v Bratislave, Poprade, alebo v Prešove v učebniach o kapacite 40 ľudí. K učebným textom bude prístup na tejto stránke v sekcii Študijné materiály. Zákony si účastník zakúpi.

Cena kurzu a bankové spojenie

Cena kurzu a bankové spojenie

- Cena kurzu iba 595,- €. Obnova Osvedčenia, aj z inej vzdelávacej inštitúcie iba: 199,- €. Prístup k materiálom je možne získať už po zaplatení časti poplatku. Pre držiteľov preukazov ISIC, ITIC a EURO poskytujeme 5% zľavu. Kurz je možné zaplatiť v dvoch splátkach - 1. pred začiatkom a 2. do konca prípravy. Osoby ZŤP celoročne zľava 5%. Vydanie duplikátu Osvedčenia 10,- €. Prístup k materiálom je možné získať hneď po zaplatení apoň časti poplatku. Zľavy nie je možné kombinovať, platí najvýhodnejšia. Číslo účtu: Fio banka a.s.: SK518330 000000 444555 6608, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Študijný materiál, skúška a Osvedčenie na výkon činnosti mediátora sú v cene.
- Vyplnením prihlášky bude dňom začatia kurzu účastníkovi zaslané prístupové meno a heslo, ktoré umožní vstúpiť do kurzu a začať so štúdiom.
- Absolvent kurzu získa možnosť konzultácie v oblasti práva alebo psychológie  v trvaní 50 hod. zdarma.  

Prihlásenie